V skladu s Statutom krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju se svet krajevne skupnosti srečuje na rednih sejah, po potrebi pa odloča tudi na izrednih in dopisnih sejah, ki se izvajajo preko elektronske pošte. Dopisne seje so pogostejše, sklepi pa se potrdijo na rednih sejah. Delo sveta in seje sveta so javne.

SKLICI SEJ V MANDATU 2014-2018

Sklici v letu 2018:

Sklici v letu 2017:

Sklici v letu 2016:

Sklici v letu 2015:

Sklici v letu 2014: