V skladu s Statutom krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju se svet krajevne skupnosti srečuje na rednih sejah, po potrebi pa odloča tudi na izrednih in korespondenčni​h sejah. Delo sveta in seje sveta so javne.

SKLICI SEJ V MANDATU 2014-2018

Sklici v letu 2017:

Sklici v letu 2016:

Sklici v letu 2015:

Sklici v letu 2014: