Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010 in 48/2012) je upravljavec občinskih cest občinska uprava. Na podlagi Sklepa o zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih poti na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/1999), javne poti v Občini Slovenska Bistrica vzdržuje krajevna skupnost. Vzdrževanje mora biti v skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998) ter Odlokom o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2012).

JAVNE POTI

Krajevna skupnost vzdržuje javne poti po rednem letnem planu v okviru sredstev dodeljenih v občinskem proračunu. Izvleček pomembnejših členov Zakona o cestah

Vilibald Furman, referent za komunalo in koordinator zimske službe
M: 041 521 437

OBČINSKE CESTE

Občinske ceste vzdržuje Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.. Telefonske številke za prijavljanje za promet nevarnih dogodkov na vseh kategoriziranih občinskih cestah na območju Občine Slovenska Bistrica:

  • v  delovnih dnevih v rednem delovnem času: T: 02 805 54 17, 02 805 54 00 ali M: 031 344 644
  • v ostalih dnevih in izven rednega delovnega časa: M: 031 344 644