Obveščamo vas, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik in sicer v času od 03.03.2021 do vključno 06.04.2021.

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na umestitev novega stanovanjskega objekta v okviru prestavitve obstoječega kmetijskega gospodarstva in spremembo zasnove že načrtovanih kmetijskih objektov znotraj ureditvenega območja OPPN, in sicer na parc. št. 555/1 in 555/2, obe k.o. Prebukovje.

Dokument bo razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10 in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

Javna obravnava dokumenta bo 06.04.2021, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

GRADIVO (klikni): Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik 

V času javne razgrnitve lahko poda zainteresirana javnost pripombe in predloge na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si ali ustno na zapisnik v času poteka javne obravnave.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na način dostave.